Bài 1: Corona converter

Corona converter đã tích hợp lên thanh công cụ để dùng nhanh.

Nếu bạn convert mà vẫn muốn sử dụng lại vật liệu corona cũ đã làm trước đó thì bỏ tick Convert CoronaLegacyMtl ( Chi tiết vật liệu mới từ Corona 7 CoronaPhysicalMtl xem chương 4)


Download Corona converter 1.45 nếu bạn vẫn muốn dùng lại bảng cũ

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận